سولمون در کتاب رفتار مصرف کننده که به ترجمه دکترکامبیز حیدرزاده رسیده است بیان میکند :

خوب یا بد ؛همه ما در دنیایی زندگی می کنیم که اعمال بازاریابان تاثیری قابل توجه دارد . محرکها بازاریابی دور تا دور ما را فرا گرفته اند و آگهیها ، فروشگاهها و محصولات مختلف همگی برای جلب توجه ما و پولهایمان با یکدیگر رقابت میکنند .

آگهیهای تبلیغاتی به ما میگویند : در مقابل خانه یا ماشینی و یا هر چیز دیکری که میخواهیم بخریم چه اقدامی از خود نشان دهیم ؟  . حتی درباره دیگران براساس محصولاتی که میخرند یا نمیخرند چگونه قضاوت کنیم ؟ بنابراین :

به جهات زیادی ، زندگی ما دستخوش بازاریابان است . زیرا :

  • تکیه ما به آنهاست که محصولات مطمئنی به ما بفروشند ، که مطابق وعده داده شده عمل کند ، به ما راست بگویند و قیمت گذاری و توزیع عادلانه داشته باشند.

و از طرفی : فرهنگ عامه متشکل از موسیقی ، فیلم ،کتاب ، افراد مشهور و سایر اشکال سرگرمی که در بازار همگانی مصرف می شود ، هم یک محصول و هم یک الهام برای بازاریابان است .

نتیجه اینکه :

هم بازاریابان از زندگی الگو میگیرند و هم زندگی متاثر از بازاریابی ست .