_ چرا بعضی بیماران 10 جلسه وبیشتر دایود یا الکس میکنند و جواب نمیگیرند؟نفطه ضعف در چیست؟دستگاه؟ اپراتوری؟ بیمار؟

_ آیا میدانید گرید در لیزر دایود و الکس چیست؟هر عضو و اندام چند گرید است؟چند ژول انرژی برای هر گرید لازم است؟

_ آیا میدانید مدت فارهای تلوژن ،کاتاژن و آناژن در هر ناحیه چه مدت است و عمق آناژن هر ناحیه ؟

_ در اس اچ آر و دایود الکس که لیزر موی زائد در حرکت محسوب میشود سرعت حرکت باید چگونه باشد؟ چند بار رفت و برگشت لازم است؟

_ لیزر دایود والکس دردناک است یا ... ؟

_ پاسخ به این سوالات و سوالات مشابه دیگر را در کارگاه آموزشی از بین برنده های موی زائد ، با تاکید و تست دایود و الکساندرایت در شرکت هیوا تاریخ دو شنبه 1394/9/23 ساعت 15:30-13:30  اعلام آمادگی فرمایید.